ALGEMENE VOORWAARDEN

De kleine lettertjes

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde termen, de betekenis zoals hier beschreven is.

 1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon waarmee Burgmans Webdesign een overeenkomst is aangegaan.
 2. Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten door Burgmans Webdesign aan de opdrachtgever.
 3. Partijen: Burgmans Webdesign en de opdrachtgever.
 4. Dienst(en): De diensten die Burgmans Webdesign levert aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Burgmans Webdesign gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Burgmans Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Burgmans Webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Burgmans Webdesign heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden per e-mail aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Zij treden in werking tien dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien een opdrachtgever een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk (via e-mail) te geschieden.
 4. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. derden zijn voor Burgmans Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

ARTIKEL 3 - OFFERTES

 1. Per opdracht zal Burgmans Webdesign een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.
 2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 30 dagen geldig.
 3. Alle offertes van Burgmans Webdesign zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.
 4. Burgmans Webdesign verzendt alléén offertes via e-mail, de klant is zelf verantwoordelijk voor het uitprinten hiervan.

ARTIKEL 4 - OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen Burgmans Webdesign en de opdrachtgever komt tot stand door:
 • het ondertekenen of accorderen van een schriftelijke overeenkomst door beide partijen.
 • door (gedeeltelijke ) betaling van de door Burgmans Webdesign aangeboden dienst.
 • door het aangaan van een mondelinge overeenkomst, of bevestiging via telefoon of e-mail.
 • door opdracht / toestemming te geven wijzigingen / uitbreidingen aan te brengen aan de besproken website.
 1. Een mondelinge opdracht, wordt door Burgmans Webdesign schriftelijk / per e-mail (zgn. opdrachtbevestiging) aan de opdrachtgever bevestigd. De opdrachtgever heeft vervolgens het recht de overeenkomst binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk (via e-mail) na ontvangst van de opdrachtbevestiging te annuleren.
 2. De levertijd voor de dienst(en) kan slechts bij benadering worden aangegeven..
 3. Burgmans Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 6. Overeenkomsten voor bepaalde tijd worden na verloop van het verstrijken van de initiële duur automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij één der partijen uiterlijk 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de duur de overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt.
 7. De overeenkomst voor Hosting en / of Service, wordt aangegaan voor een duurtijd van 24 maanden, en wordt automatisch met eenzelfde periode verlengd, tenzij één der partijen uiterlijk 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de duur de overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt. Indien deze eerder wordt beëindigd, dient het restant van de termijnen in 1 keer te worden voldaan. De autorisatie token wordt overgedragen indien aan alle verplichtingen is voldaan.
 8. Diensten buiten de overeenkomst, worden gefactureerd op nacalculatie.

ARTIKEL 5 - WEBSITE

 1. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Burgmans Webdesign behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.
 2. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Burgmans Webdesign nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, te geven aan Burgmans Webdesign en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 2 maanden niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Burgmans Webdesign haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.
 3. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Burgmans Webdesign is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Burgmans Webdesign is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Burgmans Webdesign kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 4. Burgmans Webdesign behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website, evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.
 5. Burgmans Webdesign mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Ontwerp en realisatie Burgmans Webdesign’. Daarnaast kan er een portfolio afbeelding op www.burgmanswebdesign.nl worden geplaatst.

ARTIKEL 6 - BROWSER COMPATIBILITEIT

 1. Voor websites draagt Burgmans Webdesign de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar Burgmans Webdesign is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Burgmans Webdesign garandeert op generlei wijze dat het door Burgmans Webdesign gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

ARTIKEL 7 - ONDERHOUD EN SERVICE WEBSITE

Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website.

 1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het onderhoud op bestaande pagina’s, inhoud, en structuur van de website nadat deze website is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.
 2. Voor het uitvoeren van onderhoud geldt een tarief conform de aangeboden offerte van Burgmans Webdesign.
 3. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 3 maanden na oplevering van een nieuwe door Burgmans Webdesign geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.
 4. Een service- en updatecontract gelden voor websites ontwikkeld door Burgmans Webdesign.
 5. De werkzaamheden die vallen onder een service- en updatecontract zijn alle werkzaamheden met betrekking tot nieuw uitgebrachte updates van het gebruikte thema en de in gebruik zijnde componenten. Eeventuele kosten voor uitbreiding en vernieuwing van licenties komen voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Een service- en updateovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale duur van 1 jaar.
 7. Een onderdeel van het service- en updateovereenkomst is dat Burgmans Webdesign geregeld een algehele backup maakt van de website en deze lokaal bewaard.
 8. Burgmans Webdesign is op geen enkele wijze dan ook aansprakelijk te stellen voor het wegvallen van inhoud van de website bij het terugplaatsen van een backup.
 9. Een service- en updateovereenkomst is er voor de overeengekomen werkzaamheden. Alle overige werkzaamheden worden uitgevoerd tegen uurtarief of volgens afspraak.

ARTIKEL 8 – HOSTING EN DOMEINNAAM

 1. Kosten van een webhosting contract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.
 2. Bij de aanvraag van een verhuizing van het domein, gaat opdrachtgever akkoord met de afgifte van de autorisatiecode die gebruikt wordt voor de registratie van het domein welke door Burgmans Webdesign in beheer wordt genomen. Burgmans Webdesign  zal over deze rechten en verantwoordelijkheden komen te beschikken, waarmee deze zelfstandig alle handelingen kan verrichten die nodig zijn tot het goed laten functioneren van de website, e-mail, producten en diensten en overige instellingen op de server van Burgmans Webdesign.
 3. Burgmans Webdesign kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.
 4. De opzegtermijn voor hosting en domeinnaam is 3 maanden voor het einde van de contractdatum. Deze moet schriftelijk worden opgezegd.

ARTIKEL 9 - PRIJZEN

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten zijn de door Burgmans Webdesign gehanteerde kosten en tarieven in euro’s en exclusief BTW. Ook de kosten ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten worden buiten de aanbiedingen en overeenkomsten gehouden.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
 3. Indien geen vast honorarium of vooraf gesteld bedrag wordt overeen gekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Burgmans Webdesign. Het honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

ARTIKEL 10 - BETALINGEN

 1. Bij het aangaan van de opdracht wordt 25% van de totale kosten als aanbetaling in rekening gebracht.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te geschieden.
 3. De klant ontvangt een factuur per e-mail. Deze dient door de klant uitgeprint te worden voor zijn eigen boekhouding.
 4. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een incasso-opdracht of factuur, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. met een minimum van € 50,-.
 5. Indien een factuur niet tijdig is voldaan, heeft Burgmans Webdesign het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken
 6. Indien de betaalopdracht niet wordt voldaan of wordt gestorneerd, is na het verstrijken van 14 dagen na de factuur / incasso-opdracht de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.
 7. Facturering van onderhoudskosten, hosting, service en domeinnaam gebeurt per maand vooraf, via automatische incasso.

ARTIKEL 11 - OVERMACHT

 1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Burgmans Webdesign opgeschort. Indiende periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Burgmans Webdesign niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat erin dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Indien Burgmans Webdesign bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Burgmans Webdesign gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 4. Burgmans Webdesignis niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Burgmans Webdesign geen invloed kan uitoefenen.

ARTIKEL 12 - LEVERING EN LEVERTIJD

 1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
 2. De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.
 3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Burgmans Webdesign zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

ARTIKEL 13 - GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 14 - EIGENDOMSRECHT

 1. Burgmans Webdesign behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen en websites, totdat de koopprijs voor al deze goederen en/of websites geheel is voldaan.

ARTIKEL 15 - PRIVACY BEPALINGEN

 1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Burgmans Webdesign verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 16 - WIJZIGINGEN, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

BTW-identificatienummer NL003071726B24

De Ploegschaar 117

5056 MB  Berkel-Enschot

Nabij Tilburg en Oisterwijk

Interesse in een nieuwe website

Neem vrijblijvend contact op met Burgmans Webdesign